Πρόσκληση σύγκλησης Διοικητικού Συμβουλίου

Καλείστε , σύμφωνα με το άρθρο 67 παρ. 5 του Ν.3852/2010, σε τακτική συνεδρίαση του Δ.Σ., που θα πραγματοποιηθεί στα γραφεία του Δ.Λ. Ταμείου Καλύμνου την Πέμπτη 29-12-2022 και ώρα 18:30, σύμφωνα με το άρθρο 78 του Ν. 4954/2022 «Μέτρα αποφυγής της διάδοσης του COVID- 19» με τα ακόλουθα θέματα στην ημερήσια διάταξη:

 1. Απαλλαγή υπολόγου Πάγιας Προκαταβολής για το 2022.
 2. Αποδέσμευση Κ.Α.Ε. οικ. έτους 2022 του Δ.Λ.Τ. Καλύμνου.

Πρόσκληση σύγκλησης Διοικητικού Συμβουλίου

Καλείστε , σύμφωνα με το άρθρο 67 παρ. 5 του Ν.3852/2010, σε τακτική συνεδρίαση του Δ.Σ., που θα πραγματοποιηθεί στα γραφεία του Δ.Λ. Ταμείου Καλύμνου την Τρίτη 09-08-2022 και ώρα 19:00, σύμφωνα με το άρθρο 78 του Ν. 4954/2022 «Μέτρα αποφυγής της διάδοσης του COVID- 19» με τα ακόλουθα θέματα στην ημερήσια διάταξη:

 1. Αναμόρφωση προϋπολογισμού
 2. Έγκριση ισολογισμού της 31-12-2021
 3. Χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκπόνησης της μελέτης «Αποκατάσταση υποσκαφής κεντρικού προβλήτα».
 4. Εξειδίκευση πιστώσεων
 5. Ψηφίσεις δαπανών
 6. Εξέταση αίτησης του «ΚΟΣΜΟΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ»

                                                                     Ο Πρόεδρος

                                                                         Μπούκης Μιχαήλ

Εκπαίδευση Ομάδας Αντιμετώπισης Θαλάσσιας Ρύπανσης του Δ.Λ.Τ. Καλύμνου έτους 2022

Κάλυμνος, 28.05.2022

Στα πλαίσια και των υποχρεώσεων του Δ.Λ.Τ. Καλύμνου σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία, αλλά κυρίως στα πλαίσια της ουσιαστικής μέριμνάς του σε ευαίσθητα θέματα όπως αυτά της Προστασίας του Θαλασσίου Περιβάλλοντος και με την παρουσία και την βοήθεια δύο (2) τεχνικών της εξειδικευμένης σε αυτά τα θέματα Εταιρείας "ΜΕΤΟΠΗ Σύμβουλοι Προστασίας Περιβάλλοντος", διοργανώνεται και φέτος, όπως κάθε χρόνο αυτή την εποχή, σε συνεργασία και με το Λιμεναρχείο Καλύμνου, εκπαίδευση τόσο σε θεωρητικό, όσο και σε πρακτικό επίπεδο για την αποτροπή και την τυχόν αντιμετώπιση Θαλάσσιας ρύπανσης και με σκοπό να ενημερωθούν καταρχήν όλα τα μέλη της εθελοντικής Ομάδας της Καλύμνου, οι φορείς του Νησιού οι οποίοι θα προσκληθούν, αλλά και όσοι πολίτες το επιθυμούν, για τις δυνατότητες του Δ.Λ.Τ. Καλύμνου σε εξοπλισμό αντιρρύπανσης, αλλά και για τις μεθόδους που πρέπει να ακολουθηθούν, όταν και εάν προκύψει πραγματικό συμβάν στην περιοχή μας.

Το πρόγραμμα της Εκπαιδεύσεως, η οποία θα διαρκέσει δύο (2) εργάσιμες ημέρες, περιγράφεται ως ακολούθως:

Τετάρτη 1 Ιουνίου 2022

 

Θεωρητική Εκπαίδευση

Η θεωρητική εκπαίδευση θα πραγματοποιηθεί στο Πνευματικό Κέντρο του Δημοτικού Αναγνωστηρίου Καλύμνου, από 10.00 π.μ. έως 13.30 μ.μ. και θα περιλαμβάνει κατ΄ ελάχιστον τα παρακάτω:

-     Γενικά στοιχεία οργάνωσης για την αντιμετώπιση περιστατικών θαλάσσιας ρύπανσης

-     Ιδιότητες του πετρελαίου όταν αυτό έρθει σε επαφή με τη θάλασσα

-     Παρουσίαση του υφιστάμενου εξοπλισμού αντιρρύπανσης του Δ.Λ.Τ. Καλύμνου και των υπόλοιπων εγκαταστάσεων στη Νήσο.

-     Διαδικασίες χρήσεως των πλωτών φραγμάτων με έμφαση στην αγκύρωσή τους. Ανάλυση συνεπειών στην περίπτωση που δεν επιλεγεί η εφαρμογή της συγκεκριμένης διαδικασίας.

-     Διαδικασίες χρήσεως των απορροφητικών και προσκολλητικών υλικών και επιλογή του κατάλληλου υλικού ανάλογα με το περιστατικό.

-     Βασική αναφορά συμβάντος.

-     Προβολή Οπτικοακουστικού υλικού με Άσκηση άλλου οργανωμένου φορέα, ο οποίος διαθέτει δικά του μέσα, εξοπλισμό και προσωπικό για την αντιμετώπιση πραγματικού συμβάντος ρύπανσης

-     Άσκηση επί χάρτου

-     Διάλογος/συζήτηση

 

Πέμπτη 2 Ιουνίου 2022

Πρακτική Εκπαίδευση - Άσκηση Αντιμετώπισης Θαλάσσιας ρύπανσης.

Διεξαγωγή άσκησης αντιμετώπισης περιστατικού θαλάσσιας ρύπανσης σε κατάλληλο σημείο του Λιμένα Καλύμνου που θα υποδειχθεί, από 10.00 π.μ. έως 13.30 μ.μ.

 

Η πρακτική εκπαίδευση θα περιλαμβάνει δύο (2) μέρη:

1ο μέρος:

Επίδειξη του εξοπλισμού αντιμετώπισης θαλάσσιας ρύπανσης που διαθέτει το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Καλύμνου.

2ο μέρος:

Διεξαγωγή της άσκησης αντιμετώπισης περιστατικού θαλάσσιας ρύπανσης με χρήση πλωτού φράγματος και τη διαδικασία της αγκυροβόλησής του, με τη συμμετοχή προσωπικού του Δ.Λ.Τ. Καλύμνου, των εθελοντών που συγκροτούν την Ομάδα Αντιρρύπανσης, στελεχών του Λιμεναρχείου, εκπροσώπων των φορέων που διαθέτουν αντίστοιχη οργάνωση στο Νησί, αλλά και των όποιων άλλων πολιτών επιθυμούν να συμμετέχουν.

 

Το σενάριο της Ασκήσεως, καθώς και το ακριβές σημείο του Λιμένα Καλύμνου όπου θα πραγματοποιηθεί η Άσκηση θα καθοριστούν επί τόπου, αναλόγως και των καιρικών συνθηκών.

 

Εκπαιδευτής:

Αγγελόπουλος Μιχάλης – ΜΕΤΟΠΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

 

Στην εκπαίδευση προσκαλούνται μέλη συλλόγων, φορέων κ.λπ. που δεν ανήκουν στην Ομάδα Αντιρρύπανσης του Δ.Λ.Τ. Καλύμνου.

Πρόσκληση σύγκλησης Διοικητικού Συμβουλίου

Κάλυμνος, 25.11.2021

Καλείστε , σύμφωνα με το άρθρο 95 του Ν.3463/2006, σε τακτική συνεδρίαση του Δ.Σ., που θα πραγματοποιηθεί διά ζώσης με υποχρεωτική χρήση μάσκας, την Δευτέρα 29/11/2021 και ώρα 19:00 στα γραφεία του Δ.Λ.Τ Καλύμνου, σύμφωνα με την ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ. 72486/2021 (ΦΕΚ 5401/Β ) «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID- 19 στο σύνολο της Επικράτειας» με τα ακόλουθα θέματα στην ημερήσια διάταξη:

 1. 1.Εξέταση της αίτησης της 3Κ Τεχνική για χορήγηση παράτασης
 2. 2.Εξουσιοδότηση δικηγόρου
 3. 3.Εξέταση αιτήματος Σκανδαλιάρη Εμμανουήλ

.

                                                                     Ο Πρόεδρος

                                                                       Μπούκης Μιχαήλ

Δελτίο τύπου

 
Υπεγράφη στα γραφεία του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Καλύμνου η σύμβαση για «την προμήθεια και εγκατάσταση 28 νέων Μονάδων Τροφοδοσίας Σκαφών (ΠΙΛΑΡ)».
Η προμήθεια, συνολικού κόστους 122.515 € , χρηματοδοτείται εξ’ ολοκλήρου από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αλιεία και θάλασσα 2014-2020». 
Η ανάθεση της προμήθειας έγινε μετά από ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό, στον οποίο συμμετείχαν 4 εταιρείες.
Η προμήθεια αυτή αποτελεί μία σημαντική παρέμβαση για την αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους χρήστες των λιμανιών, την εξυπηρέτηση των αλιέων και την προώθηση του θαλάσσιου τουρισμού.
Οι προσπάθειες του Λιμενικού Ταμείου για τον εκσυγχρονισμό και την αναβάθμιση των λιμενικών εγκαταστάσεων ευθύνης του συνεχίζονται. 
 
Κάλυμνος 01-09-2021
 
                                                                  Ο Πρόεδρος
 
                                                                Μιχαήλ Μπούκης
 

Υπεγράφη στα γραφεία του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Καλύμνου η σύμβαση για «την προμήθεια και εγκατάσταση 28 νέων Μονάδων Τροφοδοσίας Σκαφών (ΠΙΛΑΡ)».

Η προμήθεια, συνολικού κόστους 122.515 € , χρηματοδοτείται εξ’ ολοκλήρου από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αλιεία και θάλασσα 2014-2020».

Η ανάθεση της προμήθειας έγινε μετά από ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό, στον οποίο συμμετείχαν 4 εταιρείες.

Η προμήθεια αυτή αποτελεί μία σημαντική παρέμβαση για την αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους χρήστες των λιμανιών, την εξυπηρέτηση των αλιέων και την προώθηση του θαλάσσιου τουρισμού.

          Οι προσπάθειες του Λιμενικού Ταμείου για τον εκσυγχρονισμό και την αναβάθμιση των λιμενικών εγκαταστάσεων ευθύνης του συνεχίζονται.

 

Κάλυμνος 01-09-2021

 

                                                                  Ο Πρόεδρος

 

                                                                Μιχαήλ Μπούκης