ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ : «Ασφαλές Διασυνοριακό Λιμενικό Σύστημα (Cross – border Safe Port-Network)»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΚΑΛΥΜΝΟΥ  
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Διακομιχάλης Δημήτριος
Τηλ: 6945792507
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Website: http://www.portofkalymnos.com
 
Κάλυμνος   26/11/2012
Aρ. Πρωτ.:537
 
prosklisi limenikou tameiou kalymnouΤο Λιμενικό Ταμείο Καλύμνου ανακοινώνει ότι θα προβεί στην απευθείας ανάθεση παροχής εξειδικευμένων υπηρεσιών συμβούλου για την υλοποίηση του Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας Ελλάδα-Κύπρος 2007-2013 με τίτλο «Ασφαλές Διασυνοριακό Λιμενικό Σύστημα (Cross – border Safe Port-Network)» και ακρωνύμιο «SAFEPORT» και καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν τις σχετικές προσφορές σύμφωνα με:

 1.Τις διατάξεις του Π.Δ. 28/80, του Ν. 3463/2006 και του Ν. 3852/2010, όπως ισχύουν σήμερα

2.Τις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν.3463/06 (Δ.Κ.Κ)

3.Τις διατάξεις της παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/08

4.Τις διατάξεις του άρθρου 83 του Ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247 Α)

5.την υπ' αριθ. 35130/739/09.08.2010 (ΦΕΚ 1291/11.08.2010 τεύχος Β) απόφαση Υπ. Οικονομικών

6.Το υπ. αριθμ. 58289/12-10-2010 έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ.Α.& Η.Δ.

7.Την ΥΠΑΣΥΔ με αριθμ. 14023/ΕΥΘΥ 521/12-04-2010 και τις τροποποιήσεις αυτής

8.Την 69/2012 Απόφαση του Δ.Σ με την οποία εγκρίθηκε η αποδοχή υλοποίησης του έργου με ακρωνύμιο «SAFEPORT» του Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας Ελλάδα-Κύπρος 2007-2013

9.Tην από 11/10/2012 Σύμβαση χρηματοδότης χρηματοδότησης του έργου«SAFEPORT»   με κωδικό υπαριθμ Κ3_03_02 στα πλαίσια του Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας Ελλάδα-Κύπρος 2007-2013

10.Την με αριθ. 94/12 Απόφαση του Δ.Σ. για την έγκριση της μελέτης με τίτλο «Παροχή Εξειδικευμένων Υπηρεσιών Συμβούλου υλοποίησης   για το Πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασίας Ελλάδα-Κύπρος 2007-2013 με ακρωνύμιο SAFEPORT»

Προσφορές γίνονται δεκτές από την ημερομηνία ανάρτησης στην ιστοσελίδα και τον Πίνακα Ανακοινώσεων του Δήμου, ημέρα Δευτέρα 26/11/2012 έως και την Παρασκευή 30/11/2012 και ώρα 10:30 π.μ. (λήξη επίδοσης προσφορών), είτε ιδιοχείρως είτε με ιδιωτικό ταχυδρομείο (courier) στα γραφείο του Λιμενικού Ταμείου Καλύμνου , Κάλυμνος Τ.Κ. 85200, τηλ. 2243059071 fax 2243059071, όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, υπεύθυνος κ Μαυρίτσης Σκεύος.

Δεκτές γίνονται μόνο ενσφράγιστες τεχνικές προσφορές.

Ο συνολικός προϋπολογισμός της υπηρεσίας ανέρχεται στο ποσό των 6.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 23%.

Ο χρόνος εκτέλεσης της συγκεκριμένης εργασίας ορίζεται από την υπογραφή της Σύμβασης μέχρι την λήξη του Προγράμματος της Διασυνοριακής Συνεργασίας Ελλάδα-Κύπρος 2007-2013 με ακρωνύμιο «Safeport» και εμπεριέχεται στην σχετική Σύμβαση Χρηματοδότησης του έργου με κωδικό Κ3_03_02.  

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να έχουν έδρα σε χώρα της Ε.Ε. και να είναι ανεγνωρισμένα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που μπορούν να αναλάβουν την συγκεκριμένη παροχή υπηρεσίας και να είναι εγγεγραμμένα στο οικείο Επιμελητήριο ή Επαγγελματική οργάνωση. Οι ενδιαφερόμενοι επί ποινή αποκλεισμού θα πρέπει να έχουν υπό εκτέλεση τουλάχιστον δύο αντίστοιχες συμβάσεις τεχνικού συμβούλου στο Πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασίας Ελλάδα-Κύπρος 2007-2013. Η ομάδα έργου θα πρέπει να αποτελείται από έναν (1) Οικονομολόγο με δεκαετή εμπειρία στην υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων και στην τεχνική Υποστήριξη φορέων σε συγχρηματοδοτούμενα έργα καθώς επίσης και έναν (1) Οικονομολόγο με πενταετή εμπειρία στην υποστήριξη Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης ή Αναπτυξιακών Εταιριών ΟΤΑ. Επίσης οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να προσκομίσουν επί ποινή αποκλεισμού μαζί με την τεχνική τους προσφορά, τα εξής δικαιολογητικά:

1.Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου που να φαίνεται η εγγραφή του ενδιαφερόμενου σε αυτό και το επάγγελμα του ή βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος από αρμόδια δημόσια αρχή.

2.Δύο τουλάχιστον αντίστοιχες συμβάσεις τεχνικού συμβούλου υπό εκτέλεση, στο Πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασίας Ελλάδα-Κύπρος 2007-2013 με Δήμους ή Νομικά Πρόσωπα που εποπτεύονται από Δήμους .

3.Υπεύθυνη Δήλωση με την οποία να δηλώνεται ότι:

  • έλαβαν γνώση των όρων των τευχών της προκήρυξης και αποδέχονται αυτούς πλήρως και ανεπιφύλακτα
  • Ότι αποδέχονται τον Προϋπολογισμό του έργου.
  • δεν έχουν καταδικαστεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας
  • δεν τελούν σε πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή άλλη ανάλογη κατάσταση
  • δεν τελούν υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, έκδοσης αναγκαστικής εκκαθάρισης, αναγκαστικής διαχείρισης, πτωχευτικού συμβιβασμού ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία
  • είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους κατά την ημέρα αποσφράγισης των προσφορών. 

    4.Εξουσιοδότηση προς τον προσκομίζοντα την προσφορά, εφόσον πρόκειται για ανώνυμη εταιρεία.

Ο ανάδοχος στον οποίο θα ανατεθεί η εργασία οφείλει πριν την υπογραφή της Σύμβασης να προσκομίσει τα ανωτέρω πρωτότυπα έγγραφα και πιστοποιητικά, πλην αυτών που μπορούν να αναζητούνται αυτεπάγγελτα.

Η ανάθεση θα γίνει με κριτήριο την εμπειρία του προσφέροντος και της ομάδας έργου στη διαχείριση Προγραμμάτων Εδαφικής Συνεργασίας ή σε προηγούμενα έργα Κοινοτικών Πρωτοβουλιών.    

 

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΛΤΚ

 

ΔΙΑΚΟΜΙΧΑΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ