Πρόσκληση σύγκλησης Διοικητικού Συμβουλίου

Κάλυμνος, 04.06.2021

      Καλείστε , σύμφωνα με το άρθρο 95 του Ν.3463/2006, σε έκτακτη επείγουσα συνεδρίαση του Δ.Σ., που θα πραγματοποιηθεί διά περιφοράς σύμφωνα με την Αρ. Δ1α.Γ.Π.οικ.: 8378/5.2.2021 (ΦΕΚ Β΄ 454) ΚΥΑ «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID- 19 στο σύνολο της Επικράτειας, την Τετάρτη 09/06/2021 και ώρα 11:00 στα γραφεία του Δ.Λ.Τ Καλύμνου, με τα ακόλουθα θέματα στην ημερήσια διάταξη:

  1. Έγκριση ή μη του 2ου Πρακτικού ,για την ανάδειξη προσωρινού μειοδότη για «την προμήθεια και εγκατάσταση Μονάδων Τροφοδοσίας Σκαφών (Διανομέων ρεύματος/νερού) για τις ανάγκες του κεντρικού λιμένα Καλύμνου).
  2. Εξουσιοδότηση δικηγόρου
  3. Παραχωρήσεις απλής χρήσης χώρου.

                                                                     Ο Πρόεδρος

                                                                       Μπούκης Μιχαήλ