Πρόσκληση σύγκλησης Διοικητικού Συμβουλίου

Καλείστε , σύμφωνα με το άρθρο 67 παρ. 5 του Ν.3852/2010, σε τακτική συνεδρίαση του Δ.Σ., που θα πραγματοποιηθεί στα γραφεία του Δ.Λ. Ταμείου Καλύμνου την Τετάρτη 10-04-2024 και ώρα 17:00, σύμφωνα με το άρθρο 6 του Ν. 5056/2023

με τα ακόλουθα θέματα στην ημερήσια διάταξη:

  1. 1.1η αναμόρφωση πρ/σμού οικ. έτους 2024 του Δ.Λ.Τ.Κ. και τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος.
  2. 2.Λήψη απόφασης για την έγκριση αίτησης υπαγωγής στο πρόγραμμα επιχορήγησης της ΔΥΠΑ (ΟΑΕΔ) για την απασχόληση ανέργων ηλικίας 55-67 ετών.
  3. 3.Λήψη απόφασης για την παραχώρηση δικαιώματος απλής χρήσης χώρου στην κα Τρικοίλη Ευδοκία.
  4. 4.Λήψη απόφασης για την παραχώρηση δικαιώματος απλής χρήσης χώρου στον κ. Κοσσάρη Σακελλάριο.
  5. 5.Λήψη απόφασης για την παραχώρηση χώρου απλής χρήσης για στάσιμο υπαίθριο εμπόριο στην Ψέριμο στην κα Ξυλουρά Νομική.
  6. 6.Λήψη απόφασης για την παραχώρηση χώρου απλής χρήσης για στάσιμο υπαίθριο εμπόριο στην Ψέριμο στην κα Μπαϊράμη Ειρήνη.
  7. 7. Λήψη απόφασης για την παραχώρηση χώρου απλής χρήσης για στάσιμο υπαίθριο εμπόριο στην Ψέριμο στην κα Κουκουβά Ευαγγελίστρια.
  8. 8.Λήψη απόφασης για την παραχώρηση χώρου απλής χρήσης για στάσιμο υπαίθριο εμπόριο στην Ψέριμο στην κα Κουτσουράη Νίκη.
  9. 9.Λήψη απόφασης για την παραχώρηση χώρου απλής χρήσης για στάσιμο υπαίθριο εμπόριο στην Ψέριμο στον κ. Μαστόρο Στέφανο.
  10. 10.Λήψη απόφασης για την παραχώρηση χώρου απλής χρήσης για στάσιμο υπαίθριο εμπόριο στην Ψέριμο στον κ. Πετράκη Δημήτρη.

 

 

                                                                                        Ο Πρόεδρος

                                                                                         Τρικοίλης Αναστάσιος