Πρόσκληση σύγκλησης Διοικητικού Συμβουλίου

Καλείστε , σύμφωνα με το άρθρο 67 παρ. 5 του Ν.3852/2010, σε τακτική συνεδρίαση του Δ.Σ., που θα πραγματοποιηθεί στα γραφεία του Δ.Λ. Ταμείου Καλύμνου την Τετάρτη 15-02-2023 και ώρα 18:00, σύμφωνα με το άρθρο 78 του Ν. 4954/2022 «Μέτρα αποφυγής της διάδοσης του COVID- 19» με τα ακόλουθα θέματα στην ημερήσια διάταξη:

  1. 1η αναμόρφωση πρ/σμού οικ. έτους 2023 του Δ.Λ.Τ.Κ. και τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος.
  2. Λήψη απόφασης για την συμμετοχή του Δ.Λ.Τ.Κ. στο πρόγραμμα «Σχέδιο βιώσιμης αστικής ανάπτυξης».
  3. Έγκριση μετακίνησης Προέδρου στην Αθήνα.
  4. Εξέταση αιτήματος ένωσης «ΚΑΖΩΝΗΣ ΚΑΛΥΜΝΟΣ 2000».
  5. Λήψη απόφασης για την παραχώρηση χώρου απλής χρήσης για στάσιμο υπαίθριο εμπόριο στην κα Μαγκλή Σεβαστή.
  6. Λήψη απόφασης για την παραχώρηση χώρου απλής χρήσης για στάσιμο υπαίθριο εμπόριο στην κα Ρήγα Κυραψηλή.
  7. Λήψη απόφασης για την παραχώρηση χώρου απλής χρήσης για στάσιμο υπαίθριο εμπόριο στην κα Κουκουβά Ευαγγελίστρια.
  8. Λήψη απόφασης για την παραχώρηση χώρου απλής χρήσης για στάσιμο υπαίθριο εμπόριο στον κ. Μαστόρο Στέφανο.

 

                                                                                  Ο Πρόεδρος

                                                                                          Μπούκης Μιχαήλ