Πρόσκληση σύγκλησης Διοικητικού Συμβουλίου

Καλείστε , σύμφωνα με το άρθρο 67 παρ. 5 του Ν.3852/2010, σε τακτική συνεδρίαση του Δ.Σ., που θα πραγματοποιηθεί στα γραφεία του Δ.Λ. Ταμείου Καλύμνου την Παρασκευή 23-12-2022 και ώρα 18:30, σύμφωνα με το άρθρο 78 του Ν. 4954/2022 «Μέτρα αποφυγής της διάδοσης του COVID- 19» με τα ακόλουθα θέματα στην ημερήσια διάταξη:

  1. 1.Έγκριση 1ου ΑΠΕ για το έργο «Επισκευή-Συντήρηση αίθουσας αναμονής επιβατών λιμένα Καλύμνου»
  2. 2.Εξέταση αίτησης του Βάβλη Ανδρέα
  3. 3.Ψηφίσεις δαπανών

                                                                                  Ο Πρόεδρος

                                                                                           Μπούκης Μιχαήλ