Πρόσκληση σύγκλησης Διοικητικού Συμβουλίου

Καλείστε , σύμφωνα με το άρθρο 67 παρ. 5 του Ν.3852/2010, σε τακτική συνεδρίαση του Δ.Σ., που θα πραγματοποιηθεί στα γραφεία του Δ.Λ. Ταμείου Καλύμνου την Τετάρτη 16-11-2022 και ώρα 19:00, σύμφωνα με το άρθρο 78 του Ν. 4954/2022 «Μέτρα αποφυγής της διάδοσης του COVID- 19» με το ακόλουθο θέμα στην ημερήσια διάταξη:

  1. Παραλαβή και έγκριση μελέτης «Μελέτη αποκατάστασης υποσκαφής κεντρικού προβλήτα λιμένα Καλύμνου»
  2. Αναμόρφωση προϋπολογισμού
  3. Ψηφίσεις δαπανών
  4. Εξέταση αίτησης της εταιρείας «Ζαίρης Παύλος και ΣΙΑ Ο.Ε» για απλή παραχώρηση χώρου.
  5. Εξέταση αίτησης του Κουτελλά Νικολάου

                                                                                      Ο Πρόεδρος

                                                                                            Μπούκης Μιχαήλ