Πρόσκληση σύγκλησης Διοικητικού Συμβουλίου

Κάλυμνος, 05.11.2021

      Καλείστε , σύμφωνα με το άρθρο 67 παρ. 5 του Ν.3852/2010, σε τακτική συνεδρίαση του Δ.Σ., που θα πραγματοποιηθεί διά ζώσης με υποχρεωτική χρήση μάσκας την Τετάρτη 10-11-2021 και ώρα 19:00 στα γραφεία του Δ.Λ.Τ Καλύμνου, σύμφωνα με την ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ. 57069/2021 (ΦΕΚ 3899/Β ) «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID- 19 στο σύνολο της Επικράτειας» και την Εγκύκλιο 643/ 24-09-2021 του Υπουργείου Εσωτερικών με τα ακόλουθα θέματα στην ημερήσια διάταξη:

  1. 1.Έγκριση 1ου πρακτικού του ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου « Επισκευή- συντήρηση κτιρίου Λιμεναρχείου και Τελωνείου Καλύμνου»
  1. 5η αναμόρφωση πρ/σμού οικ. έτους 2021 του Δ.Λ.Τ.Κ.
  2. Ψήφιση Τεχνικού Προγράμματος οικ. έτους 2022.
  3. Λήψη απόφασης για την παραχώρηση δικαιώματος       χρήσης χώρου και έργου στον κ. Χατζημιχάλη Ιωάννη (ορθή επανάληψη).
  4. Λήψη απόφασης για την παραχώρηση δικαιώματος       χρήσης χώρου και έργου στον κ. Μιχαήλ Ελ Κολί (ορθή επανάληψη).
  5. Λήψη απόφασης για την παραχώρηση δικαιώματος       χρήσης χώρου και έργου στον κ. Κατριβέση Κων/νο (ορθή επανάληψη).
  6. Λήψη απόφασης για την παραχώρηση δικαιώματος       χρήσης χώρου και έργου στον κ. Ανάση Γεώργιο.
  7. Λήψη απόφασης για την παραχώρηση χώρου απλής χρήσης για στάσιμο υπαίθριο εμπόριο στον κ. Τρουμουλιάρη Νικόλαο.
  8. Ψηφίσεις δαπανών.

                                                                     Ο Πρόεδρος

                                                                       Μπούκης Μιχαήλ