Πρόσκληση σύγκλησης Διοικητικού Συμβουλίου

Κάλυμνος, 23-10-2020

Καλείστε , σύμφωνα με το άρθρο 95 του Ν.3463/2006, σε τακτική συνεδρίαση του Δ.Σ., που θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 30/10/2020 και ώρα 19:00 στα γραφεία του Δ.Λ.Τ.Κ, κεκλεισμένων των θηρών, με τα ακόλουθα θέματα στην ημερήσια διάταξη:

1. Κατακύρωση προσωρινού αναδόχου συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια-μεταφορά και τοποθέτηση προκατασκευασμένης αίθουσας αναμονής επιβατών στον κεντρικό λιμένα Καλύμνου.
2. Έγκριση των κτιριακών και χωροταξικών υποδομών και του Εγχειριδίου Λειτουργικών Διαδικασιών για την υλοποίηση των νέων απαιτήσεων κεκτημένου SCHENGEN.
3. Λήψη απόφασης για την παραχώρηση δικαιώματος απλής χρήσης χώρου στην κα Μαίλλη Λίντα.
4. Εξέταση αιτήματος κ. Σκουφεζή Νικολάου.

Ο Πρόεδρος

Μπούκης Μιχαήλ