Πρόσκληση σε έκτακτη συνεδρίαση του ΔΣ

Κάλυμνος, 17-1-2017

Καλείστε , σύμφωνα με το άρθρο 95 του Ν.3463/2006, σε τακτική συνεδρίαση του Δ.Σ., που θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 26/01/2017 και ώρα 19.00 στα γραφεία του Δ.Λ.Τ Καλύμνου με τα ακόλουθα θέματα στην ημερήσια διάταξη:

1. Εξέταση αιτήματος αναδόχου εταιρείας 3Κ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ, για παράταση του έργου «Προσαρμογή μελέτης επισκευής υφιστάμενου προσήνεμου μώλου λιμένα Καλύμνου, λόγω τροποποίησης πλοίου σχεδιασμού».
2. Ορισμός Τεχνικής Υπηρεσίας για το έτος 2017.
3. Ορισμός Γραμματέα για την τήρηση πρακτικών του Δ.Σ. του Δ.Λ.Τ. Καλύμνου για το έτος 2017.
4. Ταμειακή υποστήριξη για το έτος 2017.
5. Ανάθεση υπογραφής ενταλμάτων στην οικονομική υπηρεσία του Δήμου για το έτος 2017.
6. Ορισμός Επιτροπή Απογραφής Δ.Λ.Τ. Καλύμνου έτους 2017.
7. Ορισμός υπολόγου πάγιας προκαταβολής για το έτος 2017.
8. Ορισμός Επιτροπών του Δ.Λ.Τ. Καλύμνου έτους 2017 σύμφωνα με το άρθρο 221 του Ν. 4412/2016.
9. Λήψη απόφασης για την παραχώρηση δικαιώματος απλής χρήσης χώρου στον κ. Πέρο Γεώργιο.
10. 1η Αναμόρφωση πρ/σμού οικ. έτους 2016 του Δ.Λ.Τ. Καλύμνου.
11. Διάθεση πιστώσεων οικ. έτους 2017 του Δ.Λ.Τ. Καλύμνου.
12. Ακύρωση χρηματικών ενταλμάτων.

Ο Πρόεδρος

Σακελλάριος Ηλ. Τηλιακός