ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ-ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΗΣ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΑΝΑΜΟΝΗΣ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΣΤΟΝ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΛΙΜENA ΚΑΛΥΜΝΟΥ