Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης - Καθαριότητα Λιμενικών Ζωνών της νήσου Καλύμνου