Πρόσκληση σύγκλησης Διοικητικού Συμβουλίου

Κάλυμνος, 05.01.2022

Καλείστε , σύμφωνα με το άρθρο 67 παρ. 5 του Ν.3852/2010, σε έκτακτη συνεδρίαση του Δ.Σ., που θα πραγματοποιηθεί διά ζώσης με υποχρεωτική χρήση μάσκας την Παρασκευή 07-01-2022 και ώρα 13:00 στα γραφεία του Δ.Λ.Τ Καλύμνου, σύμφωνα με την ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ. 81558/2021 (ΦΕΚ 6390/Β ) «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID- 19 στο σύνολο της Επικράτειας» με το ακόλουθο θέμα στην ημερήσια διάταξη:

Θέμα μόνο : Κατάρτιση όρων πλειοδοτικού διαγωνισμού για την παραχώρηση απλής χρήσης χώρου της αίθουσας επιβατών του κεντρικού λιμένα Καλύμνου

Η έκτακτη σύγκληση του Δ.Σ. κρίνεται απαραίτητη αφού ο ενοικιαστής της αίθουσας επιβατών μας ειδοποίησε ότι δεν επιθυμεί τη συνέχιση της μίσθωσης, κάνοντας παράλληλα παύση των εργασιών. Πρέπει επομένως να προχωρήσουμε άμεσα στην δημοπρασία για να μην παραμείνει κλειστή η αίθουσα επιβατών για μεγάλο χρονικό διάστημα.

                                                                     Ο Πρόεδρος

                                                                       Μπούκης Μιχαήλ

Πρόσκληση σύγκλησης Διοικητικού Συμβουλίου

Κάλυμνος, 23.12.2021

Καλείστε , σύμφωνα με το άρθρο 95 του Ν.3463/2006, σε τακτική συνεδρίαση του Δ.Σ., που θα πραγματοποιηθεί διά ζώσης με υποχρεωτική χρήση μάσκας, την Τετάρτη 29/12/2021 και ώρα 19:00 στα γραφεία του Δ.Λ.Τ Καλύμνου, σύμφωνα με την ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ. 72486/2021 (ΦΕΚ 5401/Β ) «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID- 19 στο σύνολο της Επικράτειας» με τα ακόλουθα θέματα στην ημερήσια διάταξη:

 1. Ψηφίσεις δαπανών.
 2. Απαλλαγή υπολόγου Πάγιας Προκαταβολής για το 2021.
 3. Αποδέσμευση Κ.Α.Ε. οικ. έτους 2021 του Δ.Λ.Τ. Καλύμνου.
 4. Ορισμός Επιτροπής Δημοπρασιών του Δ.Λ.Τ. Καλύμνου έτους 2022.
 5. Λήψη απόφασης για την παραχώρηση χώρου απλής χρήσης για στάσιμο υπαίθριο εμπόριο στον κ. Βάβλη Ανδρέα.
 6. Λήψη απόφασης για την παραχώρηση χώρου απλής χρήσης για την τοποθέτηση αυτόματων πωλητών στην κα Σέμπρου Φουκαίνα.

                                                                                Ο Πρόεδρος

                                                                                   Μπούκης Μιχαήλ

Πρόσκληση σύγκλησης Διοικητικού Συμβουλίου

Κάλυμνος, 25.11.2021

Καλείστε , σύμφωνα με το άρθρο 95 του Ν.3463/2006, σε τακτική συνεδρίαση του Δ.Σ., που θα πραγματοποιηθεί διά ζώσης με υποχρεωτική χρήση μάσκας, την Δευτέρα 29/11/2021 και ώρα 19:00 στα γραφεία του Δ.Λ.Τ Καλύμνου, σύμφωνα με την ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ. 72486/2021 (ΦΕΚ 5401/Β ) «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID- 19 στο σύνολο της Επικράτειας» με τα ακόλουθα θέματα στην ημερήσια διάταξη:

 1. 1.Εξέταση της αίτησης της 3Κ Τεχνική για χορήγηση παράτασης
 2. 2.Εξουσιοδότηση δικηγόρου
 3. 3.Εξέταση αιτήματος Σκανδαλιάρη Εμμανουήλ

.

                                                                     Ο Πρόεδρος

                                                                       Μπούκης Μιχαήλ

Πρόσκληση σύγκλησης Διοικητικού Συμβουλίου

Κάλυμνος, 12.11.2021

Καλείστε , σύμφωνα με το άρθρο 67 παρ. 5 του Ν.3852/2010, σε τακτική συνεδρίαση του Δ.Σ., που θα πραγματοποιηθεί διά ζώσης με υποχρεωτική χρήση μάσκας την Τετάρτη 17-11-2021 και ώρα 19:00 στα γραφεία του Δ.Λ.Τ Καλύμνου, σύμφωνα με την ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ. 57069/2021 (ΦΕΚ 3899/Β ) «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID- 19 στο σύνολο της Επικράτειας» και την Εγκύκλιο 643/ 24-09-2021 του Υπουργείου Εσωτερικών με το ακόλουθο θέμα στην ημερήσια διάταξη:

 1. Ψήφιση σχεδίου πρ-σμού οικ. έτους 2022 του ΔΛΤ Καλύμνου.

                                                                      Ο Πρόεδρος

                                                                       Μπούκης Μιχαήλ

Πρόσκληση σύγκλησης Διοικητικού Συμβουλίου

Κάλυμνος, 05.11.2021

      Καλείστε , σύμφωνα με το άρθρο 67 παρ. 5 του Ν.3852/2010, σε τακτική συνεδρίαση του Δ.Σ., που θα πραγματοποιηθεί διά ζώσης με υποχρεωτική χρήση μάσκας την Τετάρτη 10-11-2021 και ώρα 19:00 στα γραφεία του Δ.Λ.Τ Καλύμνου, σύμφωνα με την ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ. 57069/2021 (ΦΕΚ 3899/Β ) «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID- 19 στο σύνολο της Επικράτειας» και την Εγκύκλιο 643/ 24-09-2021 του Υπουργείου Εσωτερικών με τα ακόλουθα θέματα στην ημερήσια διάταξη:

 1. 1.Έγκριση 1ου πρακτικού του ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου « Επισκευή- συντήρηση κτιρίου Λιμεναρχείου και Τελωνείου Καλύμνου»
 1. 5η αναμόρφωση πρ/σμού οικ. έτους 2021 του Δ.Λ.Τ.Κ.
 2. Ψήφιση Τεχνικού Προγράμματος οικ. έτους 2022.
 3. Λήψη απόφασης για την παραχώρηση δικαιώματος       χρήσης χώρου και έργου στον κ. Χατζημιχάλη Ιωάννη (ορθή επανάληψη).
 4. Λήψη απόφασης για την παραχώρηση δικαιώματος       χρήσης χώρου και έργου στον κ. Μιχαήλ Ελ Κολί (ορθή επανάληψη).
 5. Λήψη απόφασης για την παραχώρηση δικαιώματος       χρήσης χώρου και έργου στον κ. Κατριβέση Κων/νο (ορθή επανάληψη).
 6. Λήψη απόφασης για την παραχώρηση δικαιώματος       χρήσης χώρου και έργου στον κ. Ανάση Γεώργιο.
 7. Λήψη απόφασης για την παραχώρηση χώρου απλής χρήσης για στάσιμο υπαίθριο εμπόριο στον κ. Τρουμουλιάρη Νικόλαο.
 8. Ψηφίσεις δαπανών.

                                                                     Ο Πρόεδρος

                                                                       Μπούκης Μιχαήλ