Πρόσκληση σύγκλησης Διοικητικού Συμβουλίου

Κάλυμνος, 12.11.2021

Καλείστε , σύμφωνα με το άρθρο 67 παρ. 5 του Ν.3852/2010, σε τακτική συνεδρίαση του Δ.Σ., που θα πραγματοποιηθεί διά ζώσης με υποχρεωτική χρήση μάσκας την Τετάρτη 17-11-2021 και ώρα 19:00 στα γραφεία του Δ.Λ.Τ Καλύμνου, σύμφωνα με την ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ. 57069/2021 (ΦΕΚ 3899/Β ) «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID- 19 στο σύνολο της Επικράτειας» και την Εγκύκλιο 643/ 24-09-2021 του Υπουργείου Εσωτερικών με το ακόλουθο θέμα στην ημερήσια διάταξη:

 1. Ψήφιση σχεδίου πρ-σμού οικ. έτους 2022 του ΔΛΤ Καλύμνου.

                                                                      Ο Πρόεδρος

                                                                       Μπούκης Μιχαήλ

Πρόσκληση σύγκλησης Διοικητικού Συμβουλίου

Κάλυμνος, 05.11.2021

      Καλείστε , σύμφωνα με το άρθρο 67 παρ. 5 του Ν.3852/2010, σε τακτική συνεδρίαση του Δ.Σ., που θα πραγματοποιηθεί διά ζώσης με υποχρεωτική χρήση μάσκας την Τετάρτη 10-11-2021 και ώρα 19:00 στα γραφεία του Δ.Λ.Τ Καλύμνου, σύμφωνα με την ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ. 57069/2021 (ΦΕΚ 3899/Β ) «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID- 19 στο σύνολο της Επικράτειας» και την Εγκύκλιο 643/ 24-09-2021 του Υπουργείου Εσωτερικών με τα ακόλουθα θέματα στην ημερήσια διάταξη:

 1. 1.Έγκριση 1ου πρακτικού του ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου « Επισκευή- συντήρηση κτιρίου Λιμεναρχείου και Τελωνείου Καλύμνου»
 1. 5η αναμόρφωση πρ/σμού οικ. έτους 2021 του Δ.Λ.Τ.Κ.
 2. Ψήφιση Τεχνικού Προγράμματος οικ. έτους 2022.
 3. Λήψη απόφασης για την παραχώρηση δικαιώματος       χρήσης χώρου και έργου στον κ. Χατζημιχάλη Ιωάννη (ορθή επανάληψη).
 4. Λήψη απόφασης για την παραχώρηση δικαιώματος       χρήσης χώρου και έργου στον κ. Μιχαήλ Ελ Κολί (ορθή επανάληψη).
 5. Λήψη απόφασης για την παραχώρηση δικαιώματος       χρήσης χώρου και έργου στον κ. Κατριβέση Κων/νο (ορθή επανάληψη).
 6. Λήψη απόφασης για την παραχώρηση δικαιώματος       χρήσης χώρου και έργου στον κ. Ανάση Γεώργιο.
 7. Λήψη απόφασης για την παραχώρηση χώρου απλής χρήσης για στάσιμο υπαίθριο εμπόριο στον κ. Τρουμουλιάρη Νικόλαο.
 8. Ψηφίσεις δαπανών.

                                                                     Ο Πρόεδρος

                                                                       Μπούκης Μιχαήλ

Πρόσκληση σύγκλησης Διοικητικού Συμβουλίου

Κάλυμνος, 19.10.2021

   

      Καλείστε , σύμφωνα με το άρθρο 67 παρ. 5 του Ν.3852/2010, σε έκτακτη συνεδρίαση του Δ.Σ., που θα πραγματοποιηθεί διά ζώσης με υποχρεωτική χρήση μάσκας την Τετάρτη 20-10-2021 και ώρα 19:00 στα γραφεία του Δ.Λ.Τ Καλύμνου, σύμφωνα με την ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ. 57069/2021 (ΦΕΚ 3899/Β ) «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID- 19 στο σύνολο της Επικράτειας» και την Εγκύκλιο 643/ 24-09-2021 του Υπουργείου Εσωτερικών με τα ακόλουθα θέματα στην ημερήσια διάταξη:

 1. Λήψη απόφασης για την χωροθέτηση θέσεων ελλιμενισμού ημερόπλοιων για την χειμερινή περίοδο.
 2. Ψηφίσεις δαπανών.

Η έκτακτη σύγκληση του Δ.Σ. οφείλεται στο ότι ο κ. Πρόεδρος θα απουσιάσει εκτός Καλύμνου για αρκετές ημέρες και πρέπει άμεσα να γίνει η χωροθέτηση ελλιμενισμού ημερόπλοιων, όπως επίσης πρέπει να πληρωθούν κάποια τιμολόγια.

                                                                    Ο Πρόεδρος

                                                                       Μπούκης Μιχαήλ

Πρόσκληση σύγκλησης Διοικητικού Συμβουλίου

Κάλυμνος, 11.10.2021

      Καλείστε , σύμφωνα με το άρθρο 67 παρ. 5 του Ν.3852/2010, σε έκτακτη συνεδρίαση του Δ.Σ., που θα πραγματοποιηθεί διά περιφοράς την Τρίτη 12-10-2021 και ώρα 11:00 σύμφωνα με την ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ. 57069/2021 (ΦΕΚ 3899/Β ) «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID- 19 στο σύνολο της Επικράτειας» και την Εγκύκλιο 643/ 24-09-2021 του Υπουργείου Εσωτερικών με το ακόλουθο θέμα στην ημερήσια διάταξη:

 1. Εξουσιοδότηση δικηγόρου.

Η έκτακτη σύγκληση του Δ.Σ. οφείλεται στην ημερομηνία δικάσιμου.

                                                                     Ο Πρόεδρος

                                                                      Μπούκης Μιχαήλ