Πρόσκληση σύγκλησης Διοικητικού Συμβουλίου

Κάλυμνος, 06.03.2022

Καλείστε , σύμφωνα με το άρθρο 67 παρ. 5 του Ν.3852/2010, σε τακτική συνεδρίαση του Δ.Σ., που θα πραγματοποιηθεί διά ζώσης με υποχρεωτική χρήση μάσκας την Πέμπτη 10-03-2022 και ώρα 19:00 στα γραφεία του Δ.Λ.Τ Καλύμνου, σύμφωνα με την ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ. 746/2022 (ΦΕΚ 332/2022 ) «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID- 19 στο σύνολο της Επικράτειας» με τα ακόλουθα θέματα στην ημερήσια διάταξη:

 1. 1.Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας
 2. 2.1η αναμόρφωση προϋπολογισμού
 3. 3.Παράταση σύμβασης για την εκπόνηση της μελέτης «Βελτίωση αλιευτικού καταφυγίου Μελιτσάχα»
 4. 4.Διαπίστωση αδυναμίας για την εκτέλεση της υπηρεσίας «είσπραξη λιμενικών τελών»
 5. 5.Εξειδίκευση πιστώσεων
 6. 6.Συγκρότηση επιτροπής ναυαγίων
 7. 7.Αιτήσεις δημοτών

                                                                              Ο Πρόεδρος

                                                                                 Μπούκης Μιχαήλ

Πρόσκληση σύγκλησης Διοικητικού Συμβουλίου

Κάλυμνος, 18.02.2022

Καλείστε , σύμφωνα με το άρθρο 67 παρ. 5 του Ν.3852/2010, σε τακτική συνεδρίαση του Δ.Σ., που θα πραγματοποιηθεί διά ζώσης με υποχρεωτική χρήση μάσκας την Τετάρτη 23-02-2022 και ώρα 19:00 στα γραφεία του Δ.Λ.Τ Καλύμνου, σύμφωνα με την ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ. 746/2022 (ΦΕΚ 332/2022 ) «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID- 19 στο σύνολο της Επικράτειας» με τα ακόλουθα θέματα στην ημερήσια διάταξη:

 1. 1.Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας
 2. 2.Παράταση σύμβασης για την εκπόνηση της μελέτης «Βελτίωση αλιευτικού καταφυγίου Μελιτσάχα»
 3. 3.Συγκρότηση επιτροπής ναυαγίων
 4. 4.Έγκριση μετακίνησης Προέδρου
 5. 5.Αιτήσεις δημοτών

                                                                              Ο Πρόεδρος

                                                                                 Μπούκης Μιχαήλ

Πρόσκληση σύγκλησης Διοικητικού Συμβουλίου

Κάλυμνος, 10.02.2022

      Καλείστε , σύμφωνα με το άρθρο 67 παρ. 5 του Ν.3852/2010, σε τακτική συνεδρίαση του Δ.Σ., που θα πραγματοποιηθεί διά ζώσης με υποχρεωτική χρήση μάσκας την Δευτέρα   14-01-2022 και ώρα 13:00 στα γραφεία του Δ.Λ.Τ Καλύμνου, σύμφωνα με την ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ. 746/2022 (ΦΕΚ 332/2022 ) «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID- 19 στο σύνολο της Επικράτειας» με το ακόλουθο θέμα στην ημερήσια διάταξη:

 1. 1.Έγκριση πρ/σμού οικ. έτους 2022.

                                                                              Ο Πρόεδρος

                                                                                Μπούκης Μιχαήλ

Πρόσκληση σύγκλησης Διοικητικού Συμβουλίου

Κάλυμνος, 14.01.2022

      Καλείστε , σύμφωνα με το άρθρο 67 παρ. 5 του Ν.3852/2010, σε τακτική συνεδρίαση του Δ.Σ., που θα πραγματοποιηθεί διά ζώσης με υποχρεωτική χρήση μάσκας την Τρίτη 18-01-2022 και ώρα 19:00 στα γραφεία του Δ.Λ.Τ Καλύμνου, σύμφωνα με την ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ. 746/2022 (ΦΕΚ 332/2022 ) «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID- 19 στο σύνολο της Επικράτειας» με τα ακόλουθα θέματα στην ημερήσια διάταξη:

 1. 1.Ορισμός Επιτροπή Απογραφής Δ.Λ.Τ. Καλύμνου έτους 2022.
 2. 2.Ορισμός Επιτροπών του Δ.Λ.Τ. Καλύμνου έτους 2022.
 3. 3.Καθορισμός ζωνών αντικειμενικών αξιών χερσαίας ζώνης Καλύμνου για το έτος 2022.
 4. 4.Ορισμός υπολόγου πάγιας προκαταβολής για το έτος 2022.
 5. 5.Ακύρωση χρηματικών ενταλμάτων και αποδείξεων εσόδων οικ. έτους 2021.
 6. 6.Καθορισμός εξομοιούμενης ζώνης αλιευτικού καταφυγίου Μελιτσάχα.
 7. 7.Λήψη απόφασης για την παραχώρηση χώρου απλής χρήσης για στάσιμο υπαίθριο εμπόριο στον κ. Βάβλη Ανδρέα.
 8. 8.Λήψη απόφασης για την παραχώρηση χώρου απλής χρήσης για την τοποθέτηση αυτόματων πωλητών στην κα Σέμπρου Φουκαίνα.
 9. 9.Έγκριση 3ου πρακτικού της Επιτροπής Αξιολόγησης για την ανάδειξη οριστικού μειοδότη του ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου « Επισκευή- συντήρηση κτιρίου Λιμεναρχείου και Τελωνείου Καλύμνου»
 10. 10.Εξέταση αιτήματος ΝΗΣΟΓΚΑΖ Α.Ε.

 

                                                                              Ο Πρόεδρος

                                                                                  Μπούκης Μιχαήλ

Πρόσκληση σύγκλησης Διοικητικού Συμβουλίου

Κάλυμνος, 05.01.2022

Καλείστε , σύμφωνα με το άρθρο 67 παρ. 5 του Ν.3852/2010, σε έκτακτη συνεδρίαση του Δ.Σ., που θα πραγματοποιηθεί διά ζώσης με υποχρεωτική χρήση μάσκας την Παρασκευή 07-01-2022 και ώρα 13:00 στα γραφεία του Δ.Λ.Τ Καλύμνου, σύμφωνα με την ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ. 81558/2021 (ΦΕΚ 6390/Β ) «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID- 19 στο σύνολο της Επικράτειας» με το ακόλουθο θέμα στην ημερήσια διάταξη:

Θέμα μόνο : Κατάρτιση όρων πλειοδοτικού διαγωνισμού για την παραχώρηση απλής χρήσης χώρου της αίθουσας επιβατών του κεντρικού λιμένα Καλύμνου

Η έκτακτη σύγκληση του Δ.Σ. κρίνεται απαραίτητη αφού ο ενοικιαστής της αίθουσας επιβατών μας ειδοποίησε ότι δεν επιθυμεί τη συνέχιση της μίσθωσης, κάνοντας παράλληλα παύση των εργασιών. Πρέπει επομένως να προχωρήσουμε άμεσα στην δημοπρασία για να μην παραμείνει κλειστή η αίθουσα επιβατών για μεγάλο χρονικό διάστημα.

                                                                     Ο Πρόεδρος

                                                                       Μπούκης Μιχαήλ