Πρόσκληση σύγκλησης Διοικητικού Συμβουλίου

Καλείστε , σύμφωνα με το άρθρο 67 παρ. 5 του Ν.3852/2010, σε τακτική συνεδρίαση του Δ.Σ., που θα πραγματοποιηθεί στα γραφεία του Δ.Λ. Ταμείου Καλύμνου την Δευτέρα 16-01-2023 και ώρα 18:00, σύμφωνα με το άρθρο 78 του Ν. 4954/2022 «Μέτρα αποφυγής της διάδοσης του COVID- 19» με τα ακόλουθα θέματα στην ημερήσια διάταξη:

 1. Ενημέρωση για την πορεία του έργο «Επισκευή -Συντήρηση Λιμεναρχείου Καλύμνου».
 2. Ορισμός Επιτροπή Απογραφής Δ.Λ.Τ. Καλύμνου έτους 2023.
 3. Ορισμός Επιτροπών του Δ.Λ.Τ. Καλύμνου έτους 2023.
 4. Καθορισμός ζωνών αντικειμενικών αξιών χερσαίας ζώνης Καλύμνου για το έτος 2023.
 5. Ορισμός υπολόγου πάγιας προκαταβολής για το έτος 2023.
 6. Ακύρωση χρηματικών ενταλμάτων και αποδείξεων εσόδων οικ. έτους 2022.

                                                                                  Ο Πρόεδρος

                                                                                          Μπούκης Μιχαήλ

Πρόσκληση σύγκλησης Διοικητικού Συμβουλίου

Καλείστε , σύμφωνα με το άρθρο 67 παρ. 5 του Ν.3852/2010, σε τακτική συνεδρίαση του Δ.Σ., που θα πραγματοποιηθεί στα γραφεία του Δ.Λ. Ταμείου Καλύμνου την Πέμπτη 29-12-2022 και ώρα 18:30, σύμφωνα με το άρθρο 78 του Ν. 4954/2022 «Μέτρα αποφυγής της διάδοσης του COVID- 19» με τα ακόλουθα θέματα στην ημερήσια διάταξη:

 1. Απαλλαγή υπολόγου Πάγιας Προκαταβολής για το 2022.
 2. Αποδέσμευση Κ.Α.Ε. οικ. έτους 2022 του Δ.Λ.Τ. Καλύμνου.

Πρόσκληση σύγκλησης Διοικητικού Συμβουλίου

Καλείστε , σύμφωνα με το άρθρο 67 παρ. 5 του Ν.3852/2010, σε τακτική συνεδρίαση του Δ.Σ., που θα πραγματοποιηθεί στα γραφεία του Δ.Λ. Ταμείου Καλύμνου την Παρασκευή 23-12-2022 και ώρα 18:30, σύμφωνα με το άρθρο 78 του Ν. 4954/2022 «Μέτρα αποφυγής της διάδοσης του COVID- 19» με τα ακόλουθα θέματα στην ημερήσια διάταξη:

 1. 1.Έγκριση 1ου ΑΠΕ για το έργο «Επισκευή-Συντήρηση αίθουσας αναμονής επιβατών λιμένα Καλύμνου»
 2. 2.Εξέταση αίτησης του Βάβλη Ανδρέα
 3. 3.Ψηφίσεις δαπανών

                                                                                  Ο Πρόεδρος

                                                                                           Μπούκης Μιχαήλ

Πρόσκληση σύγκλησης Διοικητικού Συμβουλίου

Καλείστε , σύμφωνα με το άρθρο 67 παρ. 5 του Ν.3852/2010, σε τακτική συνεδρίαση του Δ.Σ., που θα πραγματοποιηθεί στα γραφεία του Δ.Λ. Ταμείου Καλύμνου την Δευτέρα 12-12-2022 και ώρα 19:00, σύμφωνα με το άρθρο 78 του Ν. 4954/2022 «Μέτρα αποφυγής της διάδοσης του COVID- 19» με το ακόλουθο θέμα στην ημερήσια διάταξη:

 1. 1.Ψήφιση προϋπολογισμού και Ολοκληρωμένου Προγράμματος Δράσης (Ο.Π.Δ) έτους 2023.

                                                                                  Ο Πρόεδρος

                                                                                            Μπούκης Μιχαήλ

Πρόσκληση σύγκλησης Διοικητικού Συμβουλίου

Καλείστε , σύμφωνα με το άρθρο 67 παρ. 5 του Ν.3852/2010, σε τακτική συνεδρίαση του Δ.Σ., που θα πραγματοποιηθεί στα γραφεία του Δ.Λ. Ταμείου Καλύμνου την Τετάρτη 07-12-2022 και ώρα 19:00, σύμφωνα με το άρθρο 78 του Ν. 4954/2022 «Μέτρα αποφυγής της διάδοσης του COVID- 19» με το ακόλουθο θέμα στην ημερήσια διάταξη:

 1. 1.Έγκριση ισολογισμού και απολογισμού οικ. Έτους 2020 του Δ.Λ.Τ.Κ.
 2. 2.Έγκριση απολογισμού οικ. Έτους 2021 του Δ.Λ.Τ.Κ.
 3. 3.Ορισμός Τεχνικής Υπηρεσίας για το έτος 2023.
 4. 4.Ορισμός Γραμματέα για την τήρηση πρακτικών του Δ.Σ. του Δ.Λ.Τ. Καλύμνου για το έτος 2023.
 5. 5.Ορισμός ταμειακής διαχείρισης του Δ.Λ.Τ. Καλύμνου για το έτος 2023.
 6. 6.Ορισμός Επιτροπής Δημοπρασιών του Δ.Λ.Τ. Καλύμνου έτους 2023.
 7. 7.Λήψη απόφασης για την παραχώρηση χώρου απλής χρήσης για στάσιμο υπαίθριο εμπόριο στον κ. Πασχάλη Μάμμα.
 8. 8.Εξειδίκευση πιστώσεων.
 9. 9.Ψηφίσεις δαπανών.

                                                                                  Ο Πρόεδρος

                                                                                            Μπούκης Μιχαήλ